คุณลักษณะของบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคุณลักษณะของบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

     การอยู่ในองค์การที่เป็นที่รวมของบุคลากรเป็นจำนวนมาก มีความแตกต่างในเรื่องบุคลิกภายนอกและภายใน อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดแย้ง เพราะสมาชิกทุกคนมองต่างมุมกัน มีวิสัยทัศน์ไม่เหมือนกัน การสร้างบรรยากาศของมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะเป็นสายใยที่พาทุกคนมาสู่เส้นทางของไมตรีจิต ความผูกพัน ความจงรักภักดี และร่วมมือร่วมใจกัน
ผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีควรมีคุณลักษณะดังนี้ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป)
3.1 มีท่าทางทีดี (Handsome) เช่น การเข้าคน กริยามารยาทเรียบร้อย พูดคุยสนุกสนาน ทำให้ผู้คบหาด้วยก็มีความสบายใจ
3.2 มีบุคลิกภาพดี (Personality) หมายถึง รูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว การเคลื่อนไหว กริยาท่าทาง
3.3 มีความเป็นเพื่อน (Friendliness) คือ เป็นกันเองกับบุคคลอื่นๆ
3.4 มีความอ่อนน้อม (Modesty) รวมทั้งกริยา มารยาทสุภาพ พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน
3.5 มีน้ำใจช่วยเหลือ (Helpful) คือ เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น โดยทั้งกำลังกาย กำลังความคิด เป็นต้น
3.6 ให้ความร่วมมือ (Cooperation) คือ สามารถให้การช่วยเหลือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3.7 มีความกรุณา (Kindness) คือ มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ผู้ได้รับความทุกข์ยาก
3.8 สร้างประโยชน์ (Contribution) ให้ความช่วยเหลือกิจการแก่คนโดยทั่วไป โดยมิหวังประโยชน์ใดๆ
3.9 การสร้างสรรค์ (Constructive) หมายถึง ความคิดและการกระทำที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่เป็นคนที่คอยคิด
3.10 มีอารมณ์ดี (Good Emotion) คือ มีการควบคุมและให้อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.11 มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) คือ ความมีชีวิตจิตใจไม่เชื่องช้า
3.12 มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ต่อการทำงาน คำพูด คำมั่นสัญญา รักษาเวลา มีความซื่อตรง เป็นต้น
3.13 มีความอดทน (Patient) คือ อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย ความยากลำบาก อดทนต่อกริยาท่าทางคำพูดที่ไม่สบอารมณ์ เป็นต้น
3.14 มีความขยัน (Diligent) คือ ขยันต่อการทำงาน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ไม่เป็นคนเกียจคร้าน
3.15 มีความพยายาม (Attempt) คือความพยามพากเพียรที่จะฝึกฝนตนให้มีคุณสมบัติทางมนุษยสัมพันธ์ พยายามปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ พยายามแก้ไขปัญหา อุปสรรค์ต่างๆ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้
3.16 มีปฏิภาณ (Intelligence) หมายถึง การมีไหวพริบในการสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์กับผู้อื่น การพูดคุย การเสนอความคิดเห็นเป็นต้น จากคุณลักษณะของบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คนที่จะมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นได้นั้นจะต้องมีการกระทำตัวที่ดีเป็นหลัก จะต้องเป็นคนที่เข้าหาผู้อื่น มีความเป็นมิตร ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมเพื่อสร้างสงบความสุขให้เกิดขึ้นแก่ทั้งสองฝ่ายนั้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หน้าแรก

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)