A = Action

ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการ
1. ควรจัดเตรียมเอกสารประกอบในการอบรม
2. เพิ่มระยะเวลาในการอบรม
3. เป็นโครงการที่ทำให้เกิดความสามัคคีอันดีในหมู่คณะ
4. สามรถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้จริง
5. สื่อในการจัดการอบรมไม่ดีเท่าที่ควร

รายงานผลการดำเนินงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หน้าแรก

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)